ประกาศฯการนำหมายเลข ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ผล และ ผว

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
                   เรื่อง    การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่หมวดอักษร ผล และ ผว
                                                                                       …….………………………..

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ในเขตจังหวัดชลบุรี  ออกประมูลเป็นการทั่วไป  หมวดอักษร  ผล และ ผว  ไปแล้ว นั้น

ปรากฏว่าหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น  ผู้ชนะการประมูล  รายเดิมไม่มาชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557 ขนส่งจังหวัดชลบุรีจึงออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร ผล และ ผว เปิดการประมูลวันที่  15  ตุลาคม  2562 –  30  ตุลาคม  2562 ปิดการประมูลวันที่  30  ตุลาคม  2562  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ฯลฯ