ประมูลเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร”ขล”

ประกาศส านักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี
……….………………………..
ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้ก าหนดให้น าหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของ
ประชาชนส าหรับรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขล
ออกประมูลเป็นการทั่วไป โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 – 21 กรกฎาคม
2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ถนนเลียบชายหาดบางแสน ต าบลแสนสุข
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลด ประกาศฉบับเต็ม

โบรชัวร์ เลขทะเบียนสวย “ขล”