เลขทะเบียนสวยที่ค้างชำระนำออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เรื่อง การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ

…….………………………..

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดชลบุรี ออกประมูลเป็นการทั่วไป หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ ไปแล้ว นั้น ปรากฏว่าหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะการประมูล

รายเดิมไม่มาชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557 ขนส่งจังหวัดชลบุรีจึงออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ เปิดการประมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – 4 กรกฎาคม 2562 ปิดการประมูลวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ฯลฯ

ดาวน์โหลด

ประกาศ สขจ.ชลบุรี เรื่อง    การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ

บัญชีหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร ขข ขค และ ขฉ