การประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ หมวดอักษร ขก ขข ขง และ ขจ (ค้างชำระ)

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เรื่อง   การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่

พร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ หมวดอักษร ขก ขข ขง และ ขจ

                                                …….………………………..

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะต้องชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้กำหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระของหมายเลขทะเบียนนั้น และหากหมายเลขใด ไม่มีผู้เสนอราคาให้ทำการเปิดประมูลต่อไปไม่เกิน 3 ครั้ง และหากหมายเลขใดไม่มีผู้ประมูลจะทำเกิดผลเสียต่อการเร่งรัดติดตามหนี้สิน ให้นำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ นั้น

ด้วยปรากฏว่ามีผู้ชนะการประมูลที่ค้างชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดชลบุรี หมวดอักษร ขก ขข ขง และ ขจ บางหมายเลขตามหมวดอักษรดังกล่าว ไม่ชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการนำหมายเลขทะเบียนดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตแล้วแต่มีบางหมายเลขไม่มีผู้เสนอราคาและสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้นำหมายเลขทะเบียนดังกล่าวออกเปิดประมูลต่อไปไม่เกิน 3 ครั้งแล้ว จึงเห็นว่าหากทำการเปิดประมูลทางอินเตอร์เน็ตต่อไปจะเกิดผลเสียต่อการเร่งรัดติดตามหนี้สิน จึงให้นำหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขก ขข ขง และ ขจ ที่ไม่มีผู้เสนอราคาดังกล่าวออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดชลบุรี โดยเป็นการประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร ขล ในวันที่ 20 – 21  กรกฎาคม  2562 ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร(ฉบับเต็ม)

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ หมวดอักษร ขก ขข ขง และ ขจ

หมายเลขที่นำออกประมูลใหม่พร้อมหมวดปกติ