ประกาศฯ นำหมายเลขค้างชำระราคาออกประมูลใหม่  หมวดอักษร ขข ขต และ ขท

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง    การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่  หมวดอักษร ขข ขต และ ขท

                                                …….………………………..

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดชลบุรี  ออกประมูลเป็นการทั่วไป       หมวดอักษร  ขข ขต และ ขท  ไปแล้ว นั้น ปรากฏว่าหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น  ผู้ชนะการประมูลรายเดิมไม่มาชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศ

กรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557 ขนส่งจังหวัดชลบุรีจึงออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร ขข  ขต และ ขท เปิดการประมูลวันที่  2 กันยายน  2562 –  19  กันยายน  2562 ปิดการประมูลวันที่  19  กันยายน  2562  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวเต็ม

ประกาศนำเลขออกประมูลใหม่ ขข ขต ขท

บัญชีหมายเลขที่ทำการ ประมูล หมวด ขข ขต ขท