NEW เปิดประมูลเลขทะเบียนรถสวยหมวด “งข” เงินทองเพิ่มทวี ขับขี่ปลอดภัย

ขอเชิญ ประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “งข” เงินทองเพิ่มทวี ขับขี่ปลอดภัย

เปิดประมูล วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ปิดประมูล 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป (***ทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น****)

*******สนใจ เลือก ข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ได้เลยคะ********

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล
  2. วางเงินหลักประกัน
  3. ประมูล Realtime ลงราคา Max/Adv
  4. ลืมรหัสผ่าน