ประกาศฯ การนำหมายเลขสวยที่ค้างชำระออกประมูลใหม่หมวดอักษร ขธ และ ขน 14-28 พ.ค. 2563

  ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

เรื่อง    การประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่

หมวดอักษร  ขธ และ ขน

                                                …….………………………..

               ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.1) ในเขตจังหวัดชลบุรี  ออกประมูลเป็นการทั่วไป       หมวดอักษร   ขธ และ ขน  ไปแล้ว นั้น   ปรากฏว่าหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปดังกล่าวข้างต้น  ผู้ชนะการประมูลรายเดิมไม่มาชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557 ขนส่งจังหวัดชลบุรีจึงออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระออกประมูลใหม่ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร ขธ และ ขน เปิดการประมูลวันที่  14 – 28  พฤษภาคม  2563 ปิดการประมูลวันที่  28  พฤษภาคม  2563  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ฯลฯ

ดาวน์โหลด ประกาศฯ นำเลขออกประมูลใหม่ หมวด ขธ และ ขน 14-28-05-2563

บัญชีหมายเลขที่ทำการประมูล ขธ และ ขน 14-28-05-2563