ประกาศฯ เรื่อง การนำเลขออกประมูลใหม่ หมวด ขข ขค ขง ด้วยวิธีการประมูลทางวาจา และการประมูลทางอินเตอร์เน็ต 7-8 มี.ค.63

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง   การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่หมวดอักษร ขข  ขค และ ขง

                                                …….………………………..

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะต้องชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ชำระราคาประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้กำหนดราคาเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระของหมายเลขทะเบียนนั้น และหากหมายเลขใด ไม่มีผู้เสนอราคาให้ทำการเปิดประมูลต่อไปไม่เกิน 3 ครั้ง และหากหมายเลขใดไม่มีผู้ประมูลจะทำเกิดผลเสียต่อการเร่งรัดติดตามหนี้สิน ให้นำหมายเลขทะเบียนนั้นออกประมูลพร้อมกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ นั้น

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

1. ประกาศฯ เรื่อง การนำเลขออกประมูลใหม่ หมวด ขข ขค ขง ด้วยวิธีการประมูลทางวาจา และการประมูลทางอินเตอร์เน็ต

2. บัญชีหมายเลขตามแผ่นพับ

3. หมายเลขที่นำออกประมูลใหม่พร้อมหมวดปกติ